top of page

Recent Posts

Archive

Tags

  • www.LIBRe.com

“Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето” беше темата на поредната годишна кон


Събитието се провежда на 21 и 22 октомври 2016 г. в сградата на Нов български университет.

Конференцията за първи път в България представя актуални изследвания от нови и непознати у нас научни полета, които търпят бурно развитие в Европа: правно-етичните граници на форми на въздействие върху неврологичната активност на човека за постигане на дадено психофизично състояние, качества или способности (невроетика, невроправо), признаване на специфична правосубектност на интелигентните роботи (робоетика) и др.

Адвокат д-р Мария Петрова, взе участие с темата „Медицинските социални мрежи - биоетични и правни аспекти“, разработена съвместно с Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“

В доклада си по темата, авторите отбелязват, че медицинската социална мрежа се определя в теорията като уеб сайт, чрез който потребители биха могли да намерят ресурси в областта на здравето на различни нива. Реалността надгражда дефиницията като днес в зависимост от типа потребители различаваме:

социални мрежи за пациенти, напр. групи за подкрепа;

социални мрежи, предназначени за представители на различни медицински професии;

хетерогенни социални мрежи, в които участници са едновременно пациенти, медицински специалисти, доброволци, научни работници и т.н.

В същото време, социалните мрежи, фокусирани върху споделянето на информация от медицински характер, крият редица рискове, които често не се осъзнават от потребителите до възникването на конкретен проблем или казус, обвързан с публикуваната от тях информация.

Преглед на актуалните към момента и най-разпространени медицински портали и мрежи в страната показва редица грешки в представянето и популяризирането на тези сайтове, както и съществени пропуски, особено в няколко основни направления:

пренебрегване или нарушаване на задължения и отговорности, в качеството им на доставчици на услуги на информационното общество;

нарушение на граждански права на потребителите и/или на трети лица, в частност неприкосновеност на личния живот и защита на данните;

уреждане отговорността на доставчика относно генерирано от различните групи потребители съдържание в използването на услугите на доставчика от потребителите в качеството им на пациент, медицински специалист или свързано лице (научен работник, представител на фармацевтични сектор, застраховател и др.)

След обстоен преглед на всяко от тези направления от гледна точна на действащото законодателство и свързаните социални и етични норми, авторите на доклада извеждат конкретни препоръки за законосъобразни дейности и бъдещо развитие.

Фондация „ЛИБРе“ и Lex Мedica ще продължат да развиват изследванията си в специфичната област на взаимодействие между медицинското право и ИКТ правото. Следетете Новините на ЛИБРе и предстоящите ни Проекти.

bottom of page